เครือข่ายเยาวชนค้านตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย


เครือข่ายเยาวชนค้านตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย
วันที่โพสต์ : 2021-12-30
เยาวชนนุ่งกระดาษลังบุกสภา ค้านตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย จี้ตั้งกรรมาธิการศึกษาต้องมีตัวแทนองค์กรที่เป็นกลางเชื่อถือได้

เยาวชนนุ่งกระดาษลังบุกสภา ค้านตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย จี้ตั้งกรรมาธิการศึกษาต้องมีตัวแทนองค์กรที่เป็นกลางเชื่อถือได้

ที่รัฐสภาเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media move) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คัดค้านผลักดันให้มีบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย

เครือข่ายได้แต่งกายด้วยกระดาษลัง สะท้อนภาพเป็นผีพนันที่หมดตัว เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ด้วย

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาญัตติด่วน การขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (entertainment complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ โดยมี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติรวม12 ฉบับ ทุกฉบับมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันคือ เสนอให้ตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และให้มีบริการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอีกด้วย เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ได้สัมผัสถึงผลกระทบจากการพนันที่มีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว เราเห็นด้วยที่เรื่องนี้จะได้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษา ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามวิถีทางประชาธิปไตย

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า เครือข่ายฯมีจุดยืนและข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) พรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้1. เครือข่ายมีจุดยืนไม่สนับสนุนกาสิโนหรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งมิใช่เรื่องจุดยืนในทางศีลธรรมหรือศาสนา หรือดัดจริต แต่เป็นเพราะปัญหาการพนันอื่นๆที่ผ่านมาในสังคมไทย ยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะในรัฐบาลใด เราพบแต่วาทกรรม ความล้มเหลวและการขยายตัวของการพนันที่มากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปตำรวจที่มีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาเหล่านี้ก็ยังย่ำอยู่กับที่

2.การที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังจะพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (มีบ่อนกาสิโน) รวมไปถึงข้อเสนอพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เครือข่ายฯขอให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ รวมถึงการศึกษามาตรการควบคุมปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน โดยเฉพาะในประเด็นปกป้องเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง โดยควรมีตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ อาทิ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน หรือตัวแทนองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ มิใช่มีแต่ฝ่ายสนับสนุน

3.ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและทุมเทกับการป้องกันปัญหาและศึกษาผลกระทบจากการพนันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ควรร่วมคิดอ่านมาตรการ แนวทางอย่างเป็นระบบ มีมาตรการเชิงรุก แก้ปัญหาการพนันให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพนันออนไลน์ ที่พบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น

และ 4.ทางเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้เพื่อนเด็กๆ เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จับตาเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อนาคตของเราถูกวางล้อมไว้ด้วยการมอมเมา ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ควรช่วยกันศึกษาและแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของเรา ร่วมกันกำหนดอนาคตของเรา

#ค้านตั้งกาสิโน #เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน #เครือข่ายเยาวชน