เวที "อยุธยา ... แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย"


เวที "อยุธยา ... แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย"
วันที่โพสต์ : 2023-03-14
"อยุธยาแดนมหัศจรรย์ ... เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย"
"อยุธยาแดนมหัศจรรย์ ... เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย"
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสุขภาวะ เปิดเวที "อยุธยา ... แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย"
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อยุธยา ซิตี้พาร์ค เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ. พระนครศรีอยุธยา ได้มองภาพอยุธยาในวันนี้ เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาเมืองอยุธยา ให้เป็นเมืองสุขภาวะ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ที่ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน และอุบัติเหตุ
ในงานนี้ "มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" ร่วมออกบู๊ทเผยแพร่สื่อรณรงค์เท่าทันพนันให้กับผู้เข้าร่วมงานและบุคคลทั้วไปที่สนใจ
 
ภาพ : cable chanel 37